Kanał Wyżej
STATUS PRAWNY
Tresc
Przedszkole z Oddziałami Integracy6jnymi Nr 102  jest oświatową placówką publiczną i działa na podstawie:
• Aktu Założycielskiego,
• Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.),
• Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.),
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
• Statutu,
• Zarządzeń Kuratora,
• Zarządzeń Dyrektora Przedszkola,
• Planu pracy przedszkola,
• Koncepcji pracy przedszkola
• Regulaminów:
– Regulaminu rady pedagogicznej,
– Regulaminu rady rodziców
 
Organem prowadzącym Przedszkola jest miasto stołeczne Warszawa Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki  Kurator Oświaty w WarszawieStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
STATUS PRAWNY

Wersja standardowa