Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


STATUS PRAWNY

STATUS PRAWNY

Treść

Przedszkole z Oddziałami Integracy6jnymi Nr 102  jest oświatową placówką publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego,

• Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.),

• Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.),

• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

• Statutu,

• Zarządzeń Kuratora,

• Zarządzeń Dyrektora Przedszkola,

• Planu pracy przedszkola,

• Koncepcji pracy przedszkola

• Regulaminów:

– Regulaminu rady pedagogicznej,

– Regulaminu rady rodziców

 

Organem prowadzącym Przedszkola jest miasto stołeczne Warszawa Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki  Kurator Oświaty w Warszawie


Wprowadził BZMW/bip.pperzak 2011-05-31
Aktualizujący bzmw/bip.pperzak 2011-05-31
Zatwierdzający bzmw/ext.atwardowska 2012-02-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-02-29
Wersja standardowa